Regulamin

 

REGULAMIN 12 MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU KRAKÓW-SKOTNIKI
Z OKAZJI 97 URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. CEL IMPREZY
uczczenie pamięci Świętego Papieża Jana Pawła II,
popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i całej Małopolski,
zintegrowanie społeczności lokalnej – mieszkańców Skotnik, dzielnicy VIII.

2. PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski Józef Pilch
Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz
Radny Miasta Krakowa Rafał Komarewicz

3. ORGANIZATOR
Skotnickie Stowarzyszenie Sportowe.

4. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miasta Krakowa, Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Krakowa,
Rada Dzielnicy VIII Dębniki,
Sponsorzy.

5. TERMIN I MIEJSCE
21 maja 2017 roku /niedziela/ Bieg Główny w Krakowie-Skotnikach o godz. 16:00.
Start i meta – Boisko Klubu Sportowego „Pogoń – Skotniki”, trasa do Tyńca – Klasztor OO. Benedyktynów.
Biegi dla dzieci i młodzieży na boisku odbędą się o 13.00, marszobieg o 15.15 ulicami Skotnik.
Dojazd z dworca PKP i PKS Kraków Główny busami w kierunku Skawiny /przystanek Skotniki – wieża ciśnień
lub samochodem zjazd z obwodnicy autostrady – Skawina /2 km w kierunku centrum Krakowa/.

6. BIEG GŁÓWNY
13 km /90% asfalt, 10% drogą szutrową/. Trasa oznaczona co 1 km.

KLASYFIKACJA: generalna kobiet i mężczyzn od I do VI miejsca.
KLASYFIKACJA wiekowa kobiet i mężczyzn od I- III miejsca
M-1 16 – 23 lat K-1 16 – 23 lat
M-2 24 – 29 lat K-2 24 – 29 lat
M-3 30 – 39 lat K-3 30 – 39 lat
M-4 40 – 49 lat K-4 40 – 49 lat
M-5 50 – 59 lat K-5 50 – 59 lat
M-6 60 – 69 lat K-6 60 – 69 lat
M-7 powyżej 69 lat

7. MARSZOBIEG
Marszobieg odbędzie się o godz. 15.15 na dystansie 2500 m. Uczestnikiem może być każdy chętny, bez względu na wiek.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Uczestnicy marszobiegu nie mogą startować w biegu głównym. Marszobieg jest przeznaczony dla osób początkujących.

Klasyfikacje: w trzech kategoriach wiekowych
od 10 do 16 lat /dziewczęta i chłopcy/
od 17 do 34 lat /kobiety i mężczyźni/
pow. 34 lat /kobiety i mężczyźni/

8. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na boisku Pogoni Skotniki na następujących dystansach:
13.00 100 m dla przedszkolaków od 1-3 lat /dziewczęta i chłopcy/
13.10 100 m dla przedszkolaków od 4-6 lat /dziewczęta i chłopcy/
13.20 200 m dla uczniów I i II klas /dziewczęta i chłopcy/
13.30 400 m dla uczniów III i IV klas /dziewczęta i chłopcy/
13.40 800 m dla uczniów V i VI klas /dziewczęta i chłopcy/
13.50 1000 m dla uczniów gimnazjum /dziewczęta i chłopcy/
Wszyscy uczestnicy biegów dla dzieci i młodzieży otrzymają pamiątkowe medale. W każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do szóstego.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA
Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.

10. ZGŁOSZENIA
Biuro zawodów mieści się na boisku Pogoni Skotniki, Kraków, ul. Baczyńskiego 13. Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są przez internet /www.bieg.skotniki.com/ lub w biurze zawodów od 11.00 do 15.30 w dniu zawodów. Zapisy do marszobiegu w dniu zawodów do godziny 15.00.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 40 zł do 12 maja. Po tym terminie opłata startowa będzie wynosić 60 zł. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
Opłata startowa za marszobieg wynosi 20 zł do 12 maja, w dniu zawodów – 30 zł.
Dzieci szkolne do lat 16 nie płacą opłaty startowej.
Wpłat należy dokonywać na konto Skotnickiego Stowarzyszenia Sportowego, 30-394 Kraków, ul. Skotnicka 123
KONTO: KBS 70 8591 0007 0050 0491 7082 0001

12. NAGRODY
1. Klasyfikacja „Generalna” kobiet i mężczyzn
1. miejsce: puchar
2. miejsce: puchar
3. miejsce: puchar
2. Klasyfikacja „Europejska” kobiet i mężczyzn
1. miejsce: nagroda pieniężna……………………..
2. miejsce: nagroda pieniężna……………………..
3. miejsce: nagroda pienięzna……………………..
4. miejsce: nagroda pienięzna……………………
5. miejsce: nagroda pieniężna…………………….
6. miejsce: nagroda pieniężna…………………….
KLASYFIKACJA EUROPEJSKA Dotyczy zawodników posiadających obywatelstwo w krajach Unii Europejskiej.
3. Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
1. miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
2. miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
3. miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą brane pod uwage przy podziale nagród w kategoriach wiekowych.
4. Organizator przewiduje także nagrody specjalne dla:
1 .trzech najlepszych zawodniczek i zawodników ze Skotnik;
2 .trzech najlepszych zawodniczek i zawodników Dzielnicy VIII Dębniki;
3 .trzech najlepszych zawodniczek i zawodników VIP-ów;
4 .trzech najlepszych zawodniczek i zawodników spośród osób duchownych;
5. trzech najlepeszych zawodniczek i zawodników Radnych Dz. VIII Dębniki.
6..najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika biegu.
ABY WZIĄŚĆ UDZIAŁ W TYCH KLASYFIKACJACH NALEŻY PRZY ZGŁOSZENIU ODPOWIEDNIO DOPISAĆ :
1.”Skotniki Dzielnica VIII”
2.”Dzielnica VIII”
3.”VIP”
4.”Osoba duchowna”
Wszyscy uczestnicy biegu głównego i marszobiegu otrzymają medale,
LIMIT UCZESTNIKÓW BIEGU GŁÓWNEGO: 700 osób
LIMIT UCZESTNIKÓW MARSZOBIEGU : 300 osób

13 . IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Organizator zapewnia uczestnikom biegów udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym:
występy dziecięcych zespołów artystycznych oraz pokazy sportowe.

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora,
organizator biegu zapewnia dla uczestników biegu posiłek i napoje po biegu oraz medale i dyplomy,
odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

SKOTNICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

Dyrektor Biegu
Stanisław Wcisło
tel.506-824-979

Regulamin w wersji pdf